สื่อห้องสมุด

         
สื่อสิ่งพิมพ์
 1.หนังสือความรู้ทั่วไป  10  หมวด
 • 000  ความรู้ทั่วไป                                         
 • 100   ปรัชญา
 • 200   ศาสนา
 • 300   สังคมศาสตร์
 • 400   ภาษา
 • 500   วิทยาศาสตร์
 • 600   เทคโนโลยี
 • 700   ศิลปะและนันทนาการ
 • 800   วรรณคดี  วรรณกรรม    
 • 900   ภูมิศาสตร์ ประวัติศาตร์                                       


2.หนังสือบันเทิงเริงใจ

 • นวนิยาย
 • วรรณกรรมเยาวชน
 • นิทาน
 • การ์ตูน
 • วารสาร
3.หนังสือข่าวสาร  สาระ
 • หนังสือพิมพ์
 • วารสาร  นิตยสาร


สื่อ IT             

1.INTERNET
2.CD-ROM
3.DVD,VCD