พาชมห้องสมุด

                                                     
                                                     

ปรัชญา (Philosopy)

 "หนังสือดี บรรยากาศดี บริการดี
   เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ"

วิสัยทัศน์ (Vision)

"พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต"


พันธกิจ(Mission)

    "จัดหา จัดเก็บ บำรุงรักษา สื่อที่สร้างสรรค์
     เพื่อให้บริการสารสนเทศแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย"

พาชมมุมต่างๆ

มุมเด็กและครอบครัว